Εμπιστευθείτε μας

Οικονομικές Υπηρεσίες

Μας εξηγείτε την ανάγκη σας γύρω από οικονομικά θέματα, όπως δημιουργία αναφορών ή οικονομικού απολογισμού και εμείς στην Actnet Tax Solutions S.A. στηριζόμενοι στην εξειδίκευσή μας και την εμπειρία μας, σας παρέχουμε όσα χρειάζεστε.

Σε μια εποχή που τα δεδομένα παίζουν κυρίαρχο ρόλο

Η Actnet Tax Solutions S.A. γνωρίζει ότι η οικονομική πληροφόρηση που λαμβάνει μια επιχείρηση σε επίπεδο reporting είναι εξαιρετικά σημαντική για την ορθολογική λήψη αποφάσεων, την αύξηση της κερδοφορίας της, την εύρυθμη λειτουργία της και, τελικά, την ανάπτυξή της.

 

Με γνώμονα τα παραπάνω, τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας συνεργάζονται με τους πελάτες μας για να διαμορφώσουν τα reports που επιθυμούν οι ίδιοι ανάλογα με τις ανάγκες τους ή οι μητρικές εταιρείες σε περιπτώσεις πολυεθνικών ομίλων.

 

Ειδικότερα, οι οικονομικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας:

σε συνεννόηση με το αντίστοιχο τμήμα των πελατών μας και ανάλογα με τις ανάγκες τους

(P&L, Cashflow) σε μηνιαία ή άλλη βάση ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης

πολυεθνικών ομίλων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας

προϋπολογισμών επιχειρήσεων

Αποτίμηση επιχειρήσεων