Φορολογικά κίνητρα για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα

Φορολογικά κίνητρα για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα

Το άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013 παρέχει φορολογικά κίνητρα για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα. 

Το φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος εξωτερικού,  που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος του από μισθωτή εργασία ή από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή.

Η διάταξη αφορά, ιδιαίτερα, Έλληνες του εξωτερικού που προτίθενται να επαναπατριστούν.

Διαβάστε αναλυτικά τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του Άρθρου 5Γ καθώς και τη διαδικασία που απαιτείται για την ενεργοποίησή του.