Νόμος 4839/2021: Τροποποιήσεις Φορολογικής Νομοθεσίας

Νόμος 4839/2021: Τροποποιήσεις Φορολογικής Νομοθεσίας

Το αφορολόγητο ποσό για τις δωρεές και τις γονικές παροχές οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου σε είδος, που πραγματοποιήθηκε από 01/10/2021 και μετά, αυξάνεται σε 800.000 ευρώ για τους δικαιούχους της κατηγορίας Α ’ (ενδεικτικά μεταξύ συζύγων, μεταξύ γονέων και παιδιών κ.λπ.). Το παραπάνω αφορολόγητο ποσό επεκτείνεται επίσης σε δωρεές ή γονικές παροχές σε χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, στους προαναφερθέντες δικαιούχους.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι τυχόν δωρεές ή παροχές που έχουν πραγματοποιηθεί έως την 30/09/2021 δεν λαμβάνονται υπόψιν κατά τον υπολογισμό του προαναφερθέντος αφορολόγητου ποσού, σε τυχόν δωρεές ή γονικές παροχές που πραγματοποιούνται μετά την 01/10/2021.

Σύμφωνα με την επεξηγηματική σημείωση της εν λόγω διάταξης, οι δωρεές και οι γονικές παροχές έως του ποσού των 800.000 ευρώ που έχουν συναφθεί από την 01/10/2021 και μετά, δεν θα ληφθούν υπόψη για το υπολογισμό του φόρου κληρονομιάς που οφείλεται μεταξύ των ιδίων ατόμων. Συνεπώς, από αυτό προκύπτει ότι τυχόν δωρεές ή γονικές παροχές που έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία αυτή θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς.

Ο συντελεστής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου μειώνεται στο 0,5% (από το 1%) και ισχύει για τυχόν συναλλαγές, για τις οποίες η φορολογική τους υποχρέωση προκύπτει από την 01/10/2021.

Παρέχονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, μεταξύ άλλων, για συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα, βιομηχανική τροφή και παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια και χορευτικά ιδρύματα.

Η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ που αφορά τα εστιατόρια, τον τουρισμό κ.λπ. παρατείνεται έως τις 30/06/2022.