Ο Νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Ο Νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου κυρώνεται, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο προτεινόμενος Κώδικας νομοθεσίας, που αφορά στην Είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων και ταυτόχρονα καταργείται ο υφιστάμενος (ν.δ.356/1974).

Συγκεκριμένα επικαιροποιούνται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που διέπουν τη διοικητική διαδικασία για την είσπραξη, από κάθε αιτία, των δημοσίων εσόδων.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

Απαλείφεται, ως προς την υποχρέωση κοινοποίησης του προγράμματος πλειστηριασμού η υφιστάμενη αναφορά στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), και προβλέπεται η κοινοποίηση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.».

Ε.Φ.Κ.Α.». Προβλέπεται ότι οι κοινοποιήσεις κατασχέσεων στα χέρια τρίτου ή κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων δύναται να διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα και προσαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων πραγμάτων στις ισχύουσες πλέον διαδικασίες ηλεκτρονικής διενέργειας πλειστηριασμών.

Ε.Φ.Κ.Α.». Προβλέπεται εφεξής, ως προς τις ανακοινώσεις πλειστηριασμών από επισπεύδοντες τρίτους, η υποχρέωση κοινοποίησης, εκτός του προγράμματος πλειστηριασμού, και του αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης ή και της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, σε περίπτωση μη διενέργειας του αρχικού πλειστηριασμού.

Απαλείφεται η πρόβλεψη για την εκτέλεση αποφάσεων προσωπικής κράτησης, λόγω της κατάργησης του σχετικού θεσμού, ως αναγκαστικού μέτρου προς είσπραξη δημοσίων εσόδων, κ.λπ.